SAM-3502

SAM-3502

SAM-3502 |  RS232, RS422, RS485 to  TCP-IP converter. 2 Ports
KEY FEATURES
  • RS232, RS422, RS485 to TCP-IP converter
  • 2 Ports