SAM-4397 SAM-4397
  • 2x Fan kit for racks SAM-4233 and SAM-4239