SAM-4415 SAM-4415
  • Fan for racks SAM-4232 and SAM-4238.